Tapish Suraj Ki Hoti Hai,

Tapish Suraj Ki Hoti Hai,
Jalna Zameen Ko Parta Hai,
Qusur Aankhon Ka Hota Hai,
Tarapna Dil Ko Parta Hai.

Tapish Suraj Ki Hoti Hai,